Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Wytwórni Papieru Toaletowego "EKO-KLAN" Sp. z o.o.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu ogółem: 260.323,32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: : 260.323,32 PLN

Beneficjent: Wytwórnia Papieru Toaletowego "EKO-KLAN" Sp. z o.o.